• Hasanpaşa Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sk. Sadıkoğlu Plaza 5 Kat:3 No:78/83 Kadıköy İstanbul Türkiye

Get In Touch

+90 (216) 348 83 22

Personal Data Protection and Processing Policy

  • Home
  • Personal Data Protection and Processing Policy

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Koruma Politikamız

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle, KVKK'da istisna kapsamında sayılmayan gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetlerinin KVKK'da belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesi zorunluluğu bulunmaktadır. KVKK dışında da T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu ve diğer birçok yasada kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

İşbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Koruma Politikası” Belgesi, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren KVKK ile alakalı olarak BAYRAKTAR Denizcilik ve Ticaret A.Ş. için iş ilişkilerimizi yürütürken müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, stajyerlerimiz, çalışan ve stajyer adaylarımız, tedarikçilerimiz ve yetkilileri ve diğer tüm üçüncü kişilere ait elde ettiğimiz kişisel verileri nasıl işlediğimiz, hangi amaçlarla kullandığımız ve bu bilgileri nasıl koruduğumuz hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Belgenin hazırlanması sırasında hem KVKK hem diğer yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulmuştur.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

BAYRAKTAR tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. KVKK 4. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler aşağıda açıklanmıştır:

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: BAYRAKTAR, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. 

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: BAYRAKTAR kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. 

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: BAYRAKTAR, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. 

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: BAYRAKTAR, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: BAYRAKTAR, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili Kişi Kategorileri

BAYRAKTAR tarafından kişisel verileri işlenen müşteriler ve müşteri temsilcilerinin, potansiyel müşterilerin, ziyaretçi, tedarikçi firma ve çalışanları da dahil olmak üzere veri sahiplerinin kategorileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çalışanlarımızı ve stajyerlerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrı bir politika oluşturulmuş ve BAYRAKTAR içinde uygulamaya alınmıştır. Aşağıdaki kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de değerlendirmeye alınacaktır.

İlgili Kişi Kategorisi

Açıklama

Müşteri

Hizmetlerimizi alan, ticari iş ilişkisinde bulunduğumuz, hizmetlerimizi, ürünlerimizi, tanıtım ve kampanyalarımızı sunduğumuz gerçek ya da tüzel kişiler

Potansiyel Müşteri

Hizmetlerimizden yararlanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği değerlendirilmiş veya hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı tanıttığımız gerçek veya tüzel kişiler

Ziyaretçi

BAYRAKTAR tarafından kurumsal sahibi olduğu veya bir organizasyon gerçekleştirdiği fiziksel tesislere (ofisler, salon depo, antrepolar vb.) çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Üçüncü Kişi

BAYRAKTAR ile arasında ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örnek: kefil, temsilci, aile bireyleri ve yakınları) veya Politika kapsamında açıkça belirtilmese de BAYRAKTAR tarafından işlenen kişisel verilerini belirli bir amaçla işlemek durumunda olduğu tüm gerçek kişiler (Örnek: eski çalışanlar)

Çalışan Adayı / Stajyer Adayı

BAYRAKTAR için herhangi bir yolla iş/staj başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini BAYRAKTAR için incelemeye açmış olan gerçek kişiler

Alt Kuruluş Çalışanı

BAYRAKTAR Denizcilik ve Ticaret A.Ş. bünyesinde olan yurtiçinde veya yurtdışında bulunan BAYRAKTAR alt kuruluş çalışanları ve temsilcileri

İş Birliği İçerisinde

Olduğumuz Kurumların

Çalışanları, Yetkilileri

BAYRAKTAR ile her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurum ve kuruluşlarda (Kamu kurumu, tedarikçi vb. ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların yöneticisi ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler 

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verilerinizi temel olarak aşağıdaki durumlarda toplarız:

Hizmetlerimizi aldığınızda veya kullandığınızda,

Bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda, 

Haber bültenlerine abone olduğunuzda, anket, pazarlama iletilerimizi almayı tercih ettiğinizde, 

Bizimle web sitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon vasıtasıyla şikâyet ya da geri bildirim yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde, 

BAYRAKTAR için iş/staj başvurusu yaptığınızda,

BAYRAKTAR etkinlik ve organizasyonlarımıza katıldığınızda,

Müşteri, potansiyel müşteri/tedarikçi/iş ortağı/alt işveren olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde,

Hizmetlerimizdeki gelişmeler, değişiklikler konusunda bilgilendirme yaptığımızda,

Denizcilik sektöründe denizcilik sektörü mesleği mensubu ya da başka bir sektörün oyuncusu olarak faaliyet göstermeniz durumunda sektörün dinamikleri çerçevesinde yürüttüğümüz iş süreçlerinde sizinle iletişime geçtiğimizde. 

Yukarıdaki durumlarda edindiğimiz kişisel verileri, sadece bu Politika dokümanına göre uygun bir şekilde işleyeceğiz.

İşlenen Kişisel Veriler

Sizinle ilgili işlediğimiz kişisel veriler, aramızdaki iş ilişkisinin türüne (Örnek: müşteri, çalışan, tedarikçi, iş ortağı, temsilci vb.) ve bizimle iletişime geçme yönteminize (Örnek: telefon, e-posta, web sitesi üzerinden, basılı evrak vb.) göre değişmektedir.

Temel olarak kişisel veri işleme yöntemlerimiz, web sitemiz üzerinden, telefon, telsiz veya e-posta aracılığıyla, müşterilerimize özel elektronik uygulamalar vasıtasıyla, iş etkinliklerimize, tanıtımlarımıza ve anketlerimize katıldığınız, denizcilik, gümrük, kıyı emniyeti vb. mevzuatı yükümlülüklerimizden kaynaklanan belgelerin doldurulması veya bizimle başka herhangi bir şekilde etkileşimde bulunduğunuz durumlardır. Bu kapsamda, size ait işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki kategoriler altında açıklanabilir:

 

Veri kategorileri

Açıklamalar

Kimlik Verisi

Ad, soyad, (evlenmeden) önceki soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum yeri, cinsiyeti, medeni hali, uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, geçerlilik süresi, fotoğraf, imza, veren makam bilgisi, belge no, lisans no, sınıfı

İletişim Verisi

İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları

Özlük Bilgisi

Unvan, firma adı, bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları

Finansal Verisi

IBAN, diğer banka hesap ve finansal durum bilgileri, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, banka hesabı verileri, fatura bilgileri, finansal belge ve verileri 

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verisi

Özgeçmiş bilgileri, eğitim bilgileri (diploma ve sertifikalar), profesyonel yetkinlikler, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, performans değerlendirme raporları

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve BAYRAKTAR politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz, denetim ve teftiş verileri

Müşteri İşlem Bilgisi

Hizmet, sipariş ve çağrı merkezi kayıtları, fatura, banka dekontlarındaki bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgisi

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, oturum açma kimliği, şifresi ve diğer güvenlik kodları

BAYRAKTAR ile kendi isteğinizle paylaşmaya karar verdiğiniz herhangi bir diğer bilgi

Kendi insiyatifiniz ile paylaştığınız kişisel veriler, sosyal medya, online platformlar ya da diğer mecralar üzerinden bize ilettiğiniz geri bildirim, görüşler, talep ve şikayetler, değerlendirmeler, yorumlar ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimiz, yüklenmiş dosyalar, ilgi alanları, sizinle iş ilişkisi kurmadan önce ayrıntılı inceleme sürecimiz için verilen bilgiler

Otomatik olarak toplanan elektronik veriler

Web sitemizi ya da uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, haber bültenlerimize ulaştığınızda, diğer elektronik kanallardan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak bilgisayarınız, cep telefonunuz veya diğer erişim cihazınız tarafından bize gönderilen elektronik verileri de toplayabiliriz (örnek cihaz donanım modeli, IP adresi, işletim sistemi sürümü ve ayarları, dijital kanalımızı veya ürünümüzü kullanma saat ve süreniz, tıkladığınız linkler, verileri vb.)

Müşteri/Tedarikçi verileri

Hizmetlerimiz çerçevesinde birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde veri sahibi müşteri/tedarikçi ya da müşteri/tedarikçi bünyesinde yer alan çalışan, imza yetkilisi gibi veri sahipleri hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

Olay yönetim ve güvenlik bilgisi

BAYRAKTAR çalışanlarını, yöneticilerini veya yöneticilerini etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler, araç plaka ve araç bilgisi, ulaşım ve seyahat bilgileri

Diğer kaynaklardan toplanan kişisel veriler

Geçerli kanun ve düzenlemelerin izin verdiği ölçüde kamuya açık veri tabanları, sosyal medya platformları, üzerinden de kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Örneğin sizinle iş ilişkisi kurulmadan önce kamuya açık kaynaklardan ticari faaliyetlerimizin ve işlemlerimizin teknik, idari ve hukuki güvenliğini sağlamak için sizinle ilgili araştırma yapabiliriz. Bunun yanında sizin tarafınızdan üçüncü kişilere ait birtakım kişisel verilerin bize iletilmesi de söz konusu olabilir (Örnek: kefil, refakatçi, aile müşterilerinin kişisel verileri vb.). Teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bunun yanında telefon, web sitesi vb. platformlar aracılığı ile bize kendi inisiyatifiniz ile ilettiğiniz kişisel verileri kaydetmekte ve talep ve sorunlarınızın çözümü için işlemekteyiz

Özel nitelikli kişisel veriler

Sağlık bilgisi, din, kan grubu, biyometrik fotoğraf, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, adli sicil bilgileri, ıslak imza

Görsel ve İşitsel Verisi

BAYRAKTAR tesislerimizi ziyaret ettiğinizde veya resmi işlem yapmaya geldiğinizde güvenlik sebebiyle CCTV kayıtları ile işlenen görsel veriler ya da BAYRAKTAR tarafından organize edilen etkinliklere katıldığınızda işlenen fotoğraf, video görüntüleri ve işitsel veriler

Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Müşterilerimize ait kişisel veriler, BAYRAKTAR tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, BAYRAKTAR ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, BAYRAKTAR DENİZCİLİK GRUBU Şirketleri ve BAYRAKTAR ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek yine müşterilerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere kanuna dayalı olarak veri aktarılmaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarla paylaşılabilecektir. Mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

Veri kategorileri

Örnekler

Kimlik Verisi

Ad, soyad

İletişim Verisi

İşyeri adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, telsiz

Özlük Verisi

Şirket Adı, unvan

Finansal Verisi

IBAN

Özel nitelikli kişisel veriler

Islak imza

Görsel ve İşitsel Verisi

BAYRAKTAR tesislerimizi ziyaret ettiğinizde veya resmi işlem yapmaya geldiğinizde güvenlik sebebiyle CCTV kayıtları ile işlenen görsel veriler ya da BAYRAKTAR tarafından organize edilen etkinliklere katıldığınızda işlenen fotoğraf, video görüntüleri ve işitsel veriler

Rıza göstermeniz halinde Kişisel Verileriniz müşteri süreçlerinin gerçekleştirilmesi, hizmetlerin sağlanması, kampanyalara yönelik toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt içi ve/veya yurt dışındaki ilgili firmalar ile mevzuata uygun güvenlik tedbirlerini almış olmaları koşuluyla paylaşılabilmektedir.

Toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, müşteriliğiniz boyunca ve müşteriliğiniz sona erdikten sonra 10 (on) yıl süre ile saklanacaktır.

Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Buna ek olarak BAYRAKTAR ile diğer taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere (mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca) kişisel verileriniz saklanabilecektir.

Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İş sözleşmesinin ifasını sağlamak, kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek, BAYRAKTAR içerisinde güvenliğin sağlanması, yönetilmesi, işin yürütülmesi, politikaların uygulanması, BAYRAKTAR çalışanları için yan haklar ve menfaatleri sağlanması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, BAYRAKTAR politikalarının uygulanması amacıyla kanuna dayalı olarak veri aktarılmaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. Mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için işlenmekte ve saklanmaktadır.

Veri kategorileri

Örnekler

Kimlik Verisi

Ad, soyad, (evlenmeden) önceki soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum yeri, cinsiyeti, medeni hali, uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, geçerlilik süresi, fotoğraf, imza, veren makam bilgisi, belge no, lisans no, sınıfı

İletişim Verisi

Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi), işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları

Aile ve Yakını Verisi

Çocuk sayısı, bakmakla yükümlü kişi bilgileri, acil durumda ulaşılacak yakınlarının bilgileri (adı, soyadı, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-postası, adresi) aile bireylerinin (eş, anne, baba, çocuklar ve kardeşler) adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, işyeri/meslek/unvan, eğitim durumu, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-postası, adresi, doğum tarihi, uyruk, seri no, aile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi, kan grubu bilgisi, imza, veren makam

Finansal Verisi

Finansal ve maaş detayları, çalışma gün sayısı, izin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, aylık toplam mesaisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, IBAN, asgari geçim İndirimi bilgisi, BES kesintisi

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verisi

İşe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, çalışma geçmişi, işveren ismi, referans verisi (adı ve soyadı, telefon numarası, cep telefonu, unvanı, e-posta adresi), eğitim bilgileri (diploma ve sertifikalar), profesyonel yetkinlikler, çalışma izin belgesi, askerlik durum belgesi, bilgisayar kullanım bilgisi ve seviyesi, eğitim/kurs/seminer/sertifika bilgileri, kütüphane için müşterilik/giriş kaydı ve ödünç alınan kitap kayıtları/formu, firma içi ve dışında yapılmış yazılı/sözlü sınav bilgileri, mülakat notları, yabancı dil bilgisi ve seviyesi, aldığı ödül/başarı bilgileri, performans değerlendirme raporları, atama/terfi/nakil bilgisi, yazılı savunma ve disiplin cezası bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, şirkete ait sistemler/ekipmanlara erişim için aldığı kullanıcı adı ve parola, IP adresi, internet erişim logları, giriş çıkış logları, çalıştığı projeler, iş seyahati bilgileri, şirket yetkilisi/vekili/çalışanı/stajyeri sıfatı ile aldığı yetki ve diğer sorumluluklar, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, yabancı uyruklu çalışan olarak verdiği bilgiler (çalışma izni muafiyet teyit belgesi, çalışma vizesi, oturma izin belgesi), BES’den çıkış izni, pasaport, vizeler, aşı kartı, gemi adamı pasaportu, liman giriş kartı, sertifikaları

Özel nitelikli kişisel veriler

Sağlık Vize Bitiş Tarih, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, adli sicil bilgileri, parmak izi, biyometrik fotoğraf, ıslak imza, din, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri,  muayene sonuçları,  diğer sağlık verileri (kan, idrar, solunum fonksiyonu, işitme fonksiyon testleri ve bunlara ait raporlar ile, portör muayenesi, aşı belgesi), sağlık vize belgesi

Görsel ve İşitsel Verisi

BAYRAKTAR tesislerimizi ziyaret ettiğinizde veya resmi işlem yapmaya geldiğinizde güvenlik sebebiyle CCTV kayıtları ile işlenen görsel veriler ya da BAYRAKTAR tarafından organize edilen etkinliklere katıldığınızda işlenen fotoğraf, video görüntüleri ve işitsel veriler

Diğer

Sigara ve alkol kullanım durumu, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, trafik cezası sorgulama sonucu, göz rengi, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, çalışan günlük aktivite verileri

Kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve görevlendirmelerde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt içi ve/veya yurt dışındaki ilgili firmalar ile mevzuata uygun güvenlik tedbirlerini almış olmaları koşuluyla paylaşılabilmektedir.

Çalışma süresi boyunca hakkınızda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, özlük dosyasına aktarılacak ve özlük bilgileri kapsamındaki saklama sürelerine tabi olarak iş akdinin sona ermesinden sonra 10 (on) yıl süre ile saklanacaktır.

Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Buna ek olarak BAYRAKTAR ile diğer taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere (mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca) kişisel verileriniz saklanabilecektir.

Süre bitiminden sonra kişisel verileriniz BAYRAKTAR tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Çalışan Adaylarının, yukarıda yer alan kişisel veri kategorilerinin yanı sıra adayın tecrübesi ve niteliklerini anlamamız ve açık pozisyon için uygunluğunu değerlendirmemiz, gerekmesi halinde iletilen bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak ve adayın iletişim bilgilerini verdiği üçüncü kişiler ile iletişime geçerek aday hakkında araştırma yapmak, iş başvuru süreci ile ilgili adayla iletişime geçmek, açık pozisyona uygun işe alım yapılması, yasal mevzuata uyumu sağlamak ve BAYRAKTAR işe alım kuralları ve insan kaynakları politikalarını uygulamak amacıyla mezun olduğu okul, önceki iş tecrübeleri, engellilik durumu vb. kişisel verilerini toplamaktayız. 

Çalışan adaylarının kişisel verileri, yazılı ve elektronik ortamlarda bulunan iş başvuru formu, fiziki ya da e-posta olarak iletilen başvurular, istihdam ve danışmanlık şirketleri, yüz yüze ya da elektronik ortamda yürütülen mülakatlar, tarafından çalışan adayı hakkında yapılan kontroller, insan kaynakları uzmanları tarafından işe alım sürecinde adayın uygunluğunu değerlendirmek için yapılan işe alım testleri vasıtaları ile işlenmektedir.

Çalışan adayları, iş başvurusu yaparken kişisel verilerini iletmeden önce ayrı bir belge ile KVKK’ya uygun bir şekilde detaylı olarak aydınlatılmakta ve gerekli kişisel veri işleme faaliyetleri için açık rızaları alınmaktadır.

Veri kategorileri

Örnekler

Kimlik Verisi

Ad, soyad, (evlenmeden) önceki soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum yeri, cinsiyeti, medeni hali, uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, geçerlilik süresi, fotoğraf, imza, veren makam bilgisi, belge no, lisans no, sınıfı

İletişim Verisi

ev adresi, iş adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları

Aile ve Yakını Verisi

Çocuk sayısı

Finansal Verisi

IBAN

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verisi

Özgeçmiş bilgileri, çalışma geçmişi, işveren ismi, referans verisi (adı ve soyadı, telefon numarası, cep telefonu, adresi, unvanı, e-posta adresi), eğitim bilgileri (diploma ve sertifikalar), profesyonel yetkinlikler, çalışma izin belgesi, askerlik durum belgesi, bilgisayar kullanım bilgisi ve seviyesi, eğitim/kurs/seminer/sertifika bilgileri, yabancı dil bilgisi ve seviyesi, aldığı ödül/başarı bilgileri, performans değerlendirme raporları, yabancı dil bilgisi ve seviyesi, aldığı ödül/başarı bilgileri

Özel nitelikli kişisel veriler

Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, adli sicil bilgileri, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, devam eden mahkeme bilgileri, ıslak imza, din, kan grubu, sağlık durumu, sağlık vize durumu, aşı durumu

Görsel ve İşitsel Verisi

BAYRAKTAR tesislerimizi ziyaret ettiğinizde veya resmi işlem yapmaya geldiğinizde güvenlik sebebiyle CCTV kayıtları ile işlenen görsel veriler ya da BAYRAKTAR tarafından organize edilen etkinliklere katıldığınızda işlenen fotoğraf, video görüntüleri ve işitsel veriler

Diğer

Sigara ve alkol kullanım durumu, göz rengi, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, başka şehirde veya BAYRAKTAR firmalarında görev alabilme, seyahat edebilirlik, işe başlama tarihi

Ofislerimizde ve Tesislerimizde Ziyaretçilerimizin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

BAYRAKTAR; ofis, tesis ve yerleşkelerine gelen ziyaretçilerin giriş çıkış işlemleri esnasında, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin fiziki güvenliğinin sağlanması, işyeri kurallarının denetlenmesi amaçlarıyla kişisel verilerini işlemektedir. BAYRAKTAR Ofisi ile Liman Bölgesinde bu kayıtlar yönetim hizmeti sunan firmalar tarafından güvenlik amacıyla tutulmaktadır. BAYRAKTAR bu kapsamda ad, soyad ve T.C kimlik numarası gibi kişisel veriyi işlememektedir.

Bunun yanında tarafından güvenliğin sağlanması ve bu “Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlarla; ofisleri ve yerleşkeleri içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın emredici hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi veya BAYRAKTAR içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca BAYRAKTAR Bilgi Yönetim Birimi çalışanları erişilebilmektedir. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan BAYRAKTAR çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır.

Kapalı Devre Kamera Kaydı Yoluyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

BAYRAKTAR tarafından kullanılmakta olan tesislerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kameraları kullanılmakta ve bu yolla kişisel veri işlenmektedir. BAYRAKTAR, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, BAYRAKTAR fiziki yerleşkelerinin ve BAYRAKTAR içinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, suiistimalleri önlemek veri sahiplerinin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

BAYRAKTAR tarafından güvenlik kameraları ile yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVKK’ya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

BAYRAKTAR, KVKK Madde 4’e uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek şekilde izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Bu kapsamda CCTV kaydı yapılan ortak alanlarda uyarı levhaları yerleştirilerek veri sahipleri bilgilendirilmektedir. Ancak in CCTV kayıtlarının tutulmasında meşru menfaatinin mevcut olması sebebiyle açık rızaları alınmamaktadır. Ayrıca KVKK Madde 12’ye uygun olarak, CCTV izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bunun yanında CCTV kamerası bulunan alanlara, kameraların izleme alanlarına, kayıtların tutulma sürelerine ilişkin bir prosedür hazırlanmış ve de uygulama alınmıştır. CCTV kamerası yerleştirilmeden önce bu prosedür dikkate alınmakta ve kamera daha sonra yerleştirilmektedir. Güvenlik amacını aşan ve kişilerin mahremiyetini aşan ölçüde kamera yerleştirilmesine izin verilmemektedir. CCTV kamera görüntülerine yalnızca belli sayıda BAYRAKTAR personeli erişmekte ve bu yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu kayıtlara erişimi olan personel, kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde koruyacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaktadır.

BAYRAKTAR içerisindeki giriş kapıları, çalışma alanları, toplantı salonları, ziyaretçi bekleme salonu, depo, antrepolar ve teknik alanlarda bulunan güvenlik kamerası vasıtasıyla BAYRAKTAR dış ve iç güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi BAYRAKTAR üst yönetimi tarafından denetlenmektedir.

Kişisel Verileri Kullanma Amaçları

Kişisel verilerinizi kullanım amaçlarımız, aramızdaki iş ilişkisinin türüne (örnek müşteri, tedarikçi, iş ortağı vb.) göre değişiklik göstermektedir. Temel olarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda yer almaktadır.

İş/Staj Başvuru süreçlerini yürütmek.

Çalışanlar için iş akdini, özlük hakları ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirmek.

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme süreçlerini yürütmek.

Çalışana sağlık hizmetleri faaliyetini yürütmek.

İnsan Kaynakları sürecini yürütmek.

Bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.

Kurumsal iletişimi sağlamak.

BAYRAKTAR fiziksel ve çalışma ortamlarının güvenliğini sağlamak.

İstatistiksel çalışmalar yapabilmek.

İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.

Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen ticari/iş ile ilgili faaliyetlerini yürütmek.

Müşteri İlişkileri süreçlerini yürütmek.

Yönetim süreçlerinin yürütmek.

Tanıtım ve Organizasyon faaliyetlerini geçekleştirmek.

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

Kuruluş ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.

Yasal raporlamalar yapmak.

İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

Ürün/Hizmet, çağrı merkezi süreçlerini yönetmek.

Meşru ve açık amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin yürütmek.

Dilekçe Başvurusu Faaliyetlerini yürütmek.

Görevlendirme süreçlerini yürütmek.

Talep / Şikâyetlerin takibi sürecini yürütmek.

Ziyaretçi kayıtlarını oluşturma süreçlerini yürütmek.

Evrak Kayıt faaliyetlerinin yürütmek.

Örnek olarak çalışan Adaylarına ilişkin kişisel veri işleme faaliyetleri, yukarıda yer alan “Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi” bölümü altında açıklanmaktadır. Benzer örnekler aşağıda verilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Örnekler

Çalışan Kişi İşlemleri

BAYRAKTAR çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, performans değerlendirmesi, yan haklar ve menfaatleri, eğitim, erişim yetkisi, ücretlendirme ve yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkilerinin kurulması ve yönetimi

Sunulacak hizmet ve/veya teslim edilecek sipariş faaliyetleri kapsamındaki iş ve işlemlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi

Tedarikçi/iş ortaklarımızla sözleşme sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması

Tedarikçi/İş Ortakları ile gerçekleştirilecek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, tanıtım ve toplantı organizasyonlarının yapılması, BAYRAKTAR tarafından sunulan hizmetlerin  gerçekleştirilmesi, mal tedariki, faturalandırma, sözleşme kurulması ve ifa edilmesi, sözleşme sonrası hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, mal ve numune sevkiyatının sağlanması, lojistik süreçlerin yönetilmesi, ürün ve hizmet geliştirilmesi, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirilmesi ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyonların yönetilmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), ürün/hizmet kalite süreçleri ve operasyonları neticesinde iş süreçlerinin organize edilmesi, BAYRAKTAR içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, finans operasyonları, mali işlerin yönetilmesi, mal ve hizmet tedariki, web sitesi uygulamalarına kayıt sürecinin yönetilmesi.

Doğrudan tanıtım ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi

E-posta, telsiz ve telefon ile hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve pazarlama bildirimleri yapmak, memnuniyet anketleri yapılması, sosyal medya, online platformlar veya başka mecralar üzerinden yaptığınız görüş, şikayet ve yorumların değerlendirilmesi, dönüş yapılması, BAYRAKTAR yenilikleri ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, tanıtım yapmak, kampanya çalışmalarının yürütülmesi, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

İletişim ve destek (talebiniz üzerine)

Hizmetlerimizle ilgili bilgi alma taleplerinin yanıtlanması, iletişim kanallarımız aracılığıyla gelen taleplere ilişkin destek sağlanması, kayıtlarımızın ve veri tabanımızın güncellenmesi

Yasal yükümlülüklere uyum

5651 sayılı Kanun ve sair mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 Limanlar Kanunu, 4490 sayılı  Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve  Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, faaliyetlerden kaynaklı  kapasite raporunun hazırlanması, kayıt tutma ve bilgilendirme yükümlülükleri, uyum ve denetim, resmi mercilerin denetim ve teftişleri, yasal haklarımızın ve davalarımızı takibi ve sonuçlandırılması, uyum kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında

BAYRAKTAR menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması

BAYRAKTAR çıkarlarının ve menfaatlerinin korunması için gerekli denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çıkar çatışması kontrollerinin yapılması, iş ilişkisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, BAYRAKTAR cihaz ve varlıklarının korunması için CCTV kayıtlarının tutulması, teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alınması, sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, işyeri kurallarının uygulanması ve denetlenmesi, iş ve kalite süreçlerinin yönetilmesi, sosyal sorumluluk aktivitelerinin planlanması ve icrası, itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması, tesis ve bina içinde meydana gelen tüm olay, kaza, şikayet, kayıp çalıntı vb. durumların raporlanarak gerekli müdahalenin yapılması ve önlem alınması, bakım ve onarım yapılması sırasında oluşabilecek tehlikeli durumlar için uyulması gereken kuralların aktarılması ve taşeronların mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi, firma çalışanlarının giriş ve çıkışlarının düzenini sağlamak ve güvenlik açısından gerekli bilgileri edinmek, gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama vb. yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

BAYRAKTAR ticari faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Bütçelendirme, kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; BAYRAKTAR tarafından yürütülen iletişim, pazar araştırması, satın alma ve sosyal sorumluluk aktivitelerinin yürütülmesi

Raporlama ve denetim

BAYRAKTAR faaliyetlerinin, iç denetim, dış denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi

Hak ve menfaatlerin korunması

BAYRAKTAR aleyhine açılan dava, soruşturma vb. hukuki hak taleplerine karşı savunma

Kişisel Verilerin Kampanya ve Tanıtım Amacıyla Kullanılması

Kampanya ve Tanıtım faaliyetleri KVKK Madde 5/2 ve Madde 6/3’te düzenlenen istisnalar kapsamında değerlendirilmediği için kampanya ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemek için kural olarak her zaman onayınızı alıyoruz. BAYRAKTAR, size ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında düzenli aralıklarla tanıtım iletişimleri gönderebilir. Bu tür tanıtım iletişimleri size e-posta, telsiz, telefon, SMS metin mesajları ve BAYRAKTAR kurumsal sosyal ağları gibi farklı kanallar aracılığıyla gönderilebilir.

 

Onayınıza istinaden kampanya ve tanıtımını yaptığımız hizmetlerimiz hakkında, hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütebilmekteyiz.

 

Geçerli mevzuat gerektirdiği zaman, yukarıdaki faaliyetlere başlamadan önce izninizi isteyeceğiz. Ayrıca, verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri alma (durdurma) olanağı da size verilecektir. Özellikle, her e-postada ve SMS mesajında yer alan abonelikten çıkma talimatını izleyerek, tanıtım ve eğitimler ile ilgili bildirimlerin size gönderilmesini her zaman durdurabilirsiniz.

 

Size kampanya ve tanıtım ile ilgili iletişim gönderilmesini durdurmak için bizimle her zaman irtibat kurabilirsiniz (irtibat detaylarını aşağıdaki “Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?” bölümünde bulabilirsiniz).

Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, elektronik ticaret mevzuatı olmak üzere KVKK Madde. 5’te düzenlenen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işliyoruz:

 

Hukuki Sebep

Örnekler

KVKK ve sair mevzuat uyarınca açık rızanızı almamız gereken durumlarda rızanıza istinaden işliyoruz (Bu durumda rızanızı istediğiniz zaman geri çekebileceğinizi hatırlatmak isteriz)

Satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi yürütmek için rızanızı alıyoruz.

Geçerli mevzuatın izin verdiği herhangi bir durumda

Vergi Usul Kanunu Madde 230 kapsamında fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi

Herhangi bir kişinin hayati önem taşıyan menfaatlerini koruma zorunluluğu olduğunda

Baygınlık geçiren çalışanın sağlık bilgisinin doktora verilmesi

Sizinle sözleşme kurmamız, sözleşmenin ifa edilmesi ve yükümlülüklerimizi bir sözleşme kapsamında yerine getirmemiz gereken durumlarda

Tedarikçi ile yapılan sözleşme ilişki kapsamında tedarikçi banka hesap bilgilerinin alınması

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması

Kişisel verilerinizin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde

Sizinle iletişime geçmemiz için bize e-posta göndermeniz, çalışan adayının iletişim bilgilerini iş başvurusu toplanan internet sitesine yazması, sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerin alenileştirilme amacı çerçevesinde kullanılması

Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlememizin zorunlu olması, hukuki haklarımızı kullanma ve aleyhimize açılan hukuki taleplere karşı savunma yapma

İspat/delil niteliğinde olan belgelerin saklanması ve gerektiğinde kullanılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşulu ile meşru menfaatlerimizin gerektirdiği durumlarda iletişim ağlarımızın ve bilgilerimizin güvenliğini sağlamak, BAYRAKTAR faaliyetlerimizi yürütmek, şüpheli işlemleri tespit etmek ve risk kurallarımıza uyum amacıyla araştırma yapmak, teknik ve güvenlik açısından BT hizmetlerinin sağlanması amacıyla depolama, barındırma, bakım, destek hizmetlerinden yararlanmak,

BAYRAKTAR faaliyetlerimizin verimliliğini sağlamak ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak için bulut teknolojisinden faydalanmak

Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu uygulama programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Paylaşması

Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

BAYRAKTAR, kişisel verilerin aktarılması konusunda başta KVKK Madde 8 olmak üzere KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır. Kural olarak tarafından veri sahiplerine ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz.

Ayrıca, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. BAYRAKTAR, kişisel verileri KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak; (şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede) Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere, BAYRAKTAR DENİZCİLİK GRUBU Şirketleri ve BAYRAKTAR çatısı altında bulunan birimlere aktarabilir.

Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarımı

BAYRAKTAR kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak yurt dışına da aktarılmaktadır. BAYRAKTAR faaliyetlerimizin en verimli şekilde yürütülmesi ve teknolojinin imkanlarından faydalanılması için bulut bilişim teknolojisi kullanılarak aktarım yaparak kişisel verilerinizi gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak yurt dışına aktarmaktayız.

KVKK Madde 9 uyarınca kural olarak kişisel verilerin yurt dışına aktarımı için veri sahiplerinin açık rızasını aramaktayız. Ancak KVKK Madde 9 uyarınca, KVKK Madde 5/2 ya da Madde 6/3’te düzenlenen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede 

Yeterli korumanın bulunması,

Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarım yapılabilir.

Bu doğrultuda, yukarıda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, KVKK’ya uygun olarak verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı ol